Hvem bruker egentlig Bing?

Vi har analysert trafikkdata fra 2,8 millioner brukere for å finne den typiske Bing-brukeren.
Skrevet av: Admin
Publisert:

For ca. ett år siden satt vi i morgenmøte og diskuterte hvilke annonsenettverk vi skulle benytte for kundene våre, og i den forbindelse kom vi inn på søkemotoren Bing. Jeg uttalte noe slikt som dette; «Bing! Hvem er det som bruker Bing? Jeg har aldri brukt Bing! Og det kommer jeg heller ikke til å gjøre.» og med det ble jeg Bing-ansvarlig i Utbrudd.

Etter ett år som ansvarlig for annonseringen gjennom Bing så har jeg jo gjort meg noen tanker om hvem som bruker Bing. Jeg hadde en følelse av at det er et eldre publikum, de som ikke bytter standard søkemotor eller nettleser, men frem til nå har vi ikke gjort en grundig analyse. Det var med andre ord på tide at vi gjorde følelsen om til fakta.

 

Om analysen

Denne analysen ser på trafikken fra Bing for å danne et bilde av hvem brukerne er. For å finne ut av dette sammenligner vi denne trafikken opp mot totaltrafikken og opp mot søketrafikken fra Google. Vi starter med å se på rene volumtall for datasettet og for søketrafikken generelt før vi ser på markedsandeler innen søketrafikken, demografiske data, enhet og operativsystem, og til slutt interesser og adferd.  

 

Om datagrunnlaget og innhenting av data

All data er hentet fra Google Analytics med hjelp av et verktøy som heter Supermetrics Data Grabber, hvor man enkelt kan hente ut data fra flere Google Analytics-kontoer på engang. Verktøyet er gratis å bruke i 14 dager om du ønsker å prøve det selv.

Vi har brukt data fra alle våre kunder i perioden mellom 1. januar og 21. april i år som datagrunnlag. Vi har ganske stor spredning i kundemassen, fra lokale småbedrifter til landsdekkende kjeder, som gir oss et bredt datagrunnlag. Hele datagrunnlaget består av 2 836 640 brukere fordelt på 5 093 142 økter. En økt tilsvarer èn bruker innenfor et vindu på 30 min. Hvis samme bruker går ut av siden og så inn igjen innen 30 minutter teller dette fortsatt som en økt. Hvis brukeren går ut av siden og så inn igjen etter 30 min teller dette som to økter. Vi har kun sett på organisk trafikk fra søkemotorene, vi har altså ikke tatt med betalte søkeannonser.

Brukere

Økter

Fluktfrekvens

% nye brukere

Sider pr økt

Øktlengde

Konverteringsrate

2 836 640

5 093 142

52.2 %

50.0 %

3.5

00:02:23

4.8 %

Tabell 1:   Oversikt datagrunnlag

 

Trafikkvolum

Det sies at i USA har Bing en markedsandel på mellom 20% og 30% av søkemarkedet, siste tallet jeg har lest er 29% (kilde: http://www.Winbeta.org/), mens på verdensbasis ser vi en betydelig mindre andel. Statista.com melder at Google står for 80,1% av alle søk. Yahoo har en andel på 4,1% og Bing en andel på 4,5%.

Vi har ingen offisielle tall fra Norge, men vi kan se på trafikken fra våre kunder.  

Her kan vi se på trafikken på to måter:

  • Bings andel av totaltrafikken
  • Bings andel av søketrafikken

I første omgang velger vi å gjøre begge deler, siden det også gir oss en mulighet til å se på den totale søketrafikken som en andel av den totale trafikken.

 

Andel av totaltrafikken

Segment

Brukere

Økter

Andel

All trafikk

2 836 640

5 093 142

100.00%

Organisk søketrafikk

1 071 616

2 062 828

37.78%

Tabell 2:  Organisk søketrafikk som andel av totaltrafikken

Hvis vi slår all den organiske søketrafikken sammen, så ser vi at organisk søketrafikk står for ca. 37,8% av alle brukerne og av alle øktene, dette er en betydelig mengde.

Segment

Brukere

Økter

Andel

All trafikk

2 836 640

5 093 142

100.00%

Organisk trafikk fra Google

982 023

1 891 121

34.62%

Organisk trafikk fra Bing

31 971

76 232

1.13%

Tabell 3: Trafikk fra Google og Bing som andel av total trafikk

Hvis vi ser på søketrafikken fra Bing og fra Google opp mot totaltrafikken så ser vi ganske tydelig at Google dominerer søkemarkedet med hele 34,6% av all trafikk inn til våre kunder. Bing sitter igjen med en ganske liten andel på 1,13%, men det utgjør allikevel 31 971 brukere og 76 232 økter.

 

Markedsandel av søketrafikk

Disse dataene gir oss et tydeligere bilde av markedsandelene i søkemarkedet i Norge. Her ser vi på all trafikk som er registrert som organisk søketrafikk og vi deler markedet i tre; Google, Bing og andre, hvor andre består av Kvasir, Yahoo, Bando osv.

Segment

Brukere

Økter

Andel brukere

Andel økter

Organisk søketrafikk

1 071 616

2 062 828

100.00%

100.00%

Organisk trafikk fra

Google

982 023

1 891 121

91.64%

91.68%

Organisk trafikk fra Bing

31 971

76 232

2.98%

3.70%

Organisk trafikk fra andre

57 622

95 475

5.87%

5.05%

Tabell 4 Markedsandel av søketrafikk

Over ser vi at Google helt klart holder størst andel av markedet, med 91,6% av brukerne og med 91,7% av øktene. Bing sitter på 2,98% av brukerne og 3,70% av øktene, mens andre søkemotorer har en andel på 5,87% av brukerne og 5,01% av øktene.

         

Demografi

Nå har vi sett på hvor mye trafikk som kommer fra Bing, og vi har sett på hvor stor markedsandel de har. Men for å finne ut hvem det er som bruker Bing ser vi nærmere på demografiske data.

 

Kjønn

Vi har data på kjønn i 30.85% av tilfellene når det er snakk om trafikk fra Bing. Det tilsvarer 23 516 økter.

Kjønn

Brukere

Økter

Fluktfrekvens

% nye brukere

Sider pr økt

Øktvarighet

Konverteringsrate

Kvinne

5 485

13 345

36.04%

28%

4.6

00:03:20

5.18%

Mann

3 737

10 171

37.52%

27%

4.0

00:03:11

5.42%

Tabell 5 Kjønnsfordeling trafikk fra Bing

Vi ser fra tabellen over at det er flere kvinner enn det er menn som bruker Bing. Dette er en trend vi ser mer generelt i hele datasettet.   

Som vi ser over skiller ikke kjønnsfordelingen seg så mye ut sammenlignet med trafikken fra Google eller fra datasettet generelt.  

 

Alder

Alder

Brukere

Økter

Fluktfrekvens

% nye brukere

Sider pr økt

Øktvarighet

Konverteringsrate

18-24

426

993

31.6 %

26.6 %

6.2

00:04:41

6.8 %

25-34

941

1 846

32.4 %

30.4 %

5.5

00:03:43

3.7 %

35-44

1 717

3 468

35.0 %

30.7 %

4.5

00:03:10

4.3 %

45-54

2 466

5 422

35.0 %

28.9 %

4.4

00:03:11

4.3 %

55-64

1 931

5 390

41.7 %

23.4 %

3.7

00:02:45

4.7 %

65+

1 068

3 616

41.2 %

19.4 %

3.5

00:02:54

9.3 %

Tabell 6 Aldersfordeling Bing

 

Når det kommer til alder har vi data på 27% av øktene, det tilsvarer 20 735 økter. Her ser vi at hovedvekten av brukerne ligger i alderssegmentene over 45.  

Her er det en større forskjell sammenlignet med Google og trafikken generelt. De som bruker Bing er eldre enn de som bruker Google, og de er eldre enn brukerne generelt.

Over ser vi prosentandelen av brukere inne et gitt alderssegment. Her ser vi at aldersgruppen mellom 25 og 44 utgjør størst andel av total trafikken. Det samme gjelder for trafikken fra Google, men her er det også flere fra segmentet 18 til 24. Diagrammet gjør det også lett å se at Bing har en eldre brukermasse.

 

Alder og kjønn

Vi får et tydeligere demografisk bilde hvis vi setter alder og kjønn sammen.

Alder

Kjønn

Brukere

Økter

Fluktfrekvens

% nye brukere

sider pr økt

Øktvarighet

Konverteringsrate

55-64

Kvinne

1 049

2 809

41.8 %

23.2 %

3.7

00:02:41

4.4 %

45-54

Kvinne

1 213

2 706

33.6 %

25.9 %

4.6

00:03:17

3.7 %

45-54

Mann

1 173

2 540

36.5 %

30.7 %

4.1

00:03:04

5.0 %

55-64

Mann

820

2 495

42.3 %

21.4 %

3.5

00:02:48

5.0 %

35-44

Kvinne

1 080

2 030

34.9 %

31.5 %

4.7

00:03:14

4.0 %

65+

Mann

420

1 764

41.0 %

14.4 %

3.3

00:02:55

7.9 %

65+

Kvinne

616

1 739

42.0 %

22.2 %

3.6

00:02:54

11.3 %

35-44

Mann

575

1 324

34.8 %

27.2 %

4.3

00:03:10

4.7 %

25-34

Kvinne

606

1 206

31.9 %

28.0 %

5.9

00:03:52

3.3 %

18-24

Kvinne

298

686

29.4 %

24.9 %

6.4

00:04:21

6.8 %

25-34

Mann

252

497

29.0 %

32.0 %

5.4

00:03:59

4.2 %

18-24

Mann

57

137

16.8 %

24.1 %

8.7

00:08:04

0.0 %

Tabell 7 Alder fordelt på kjønn Bing

Her ser vi at de som bruker Bing mest er kvinner i alderen 45 – 64 år. Fulgt av samme aldersgruppe for menn. De som bruker Bing desidert minst er menn mellom 18 og 34, fulgt av kvinner i samme aldersgruppe.

 

Teknologi

Her kan du finne en oversikt over teknologien som brukes til søk på Bing.

 

Enhet

Enhetsfordelingen gir oss også et bilde av hvem Bingbrukeren er:

Enhet

Brukere

Økter

Fluktfrekvens

% nyebrukere

Sider pr økt

Øktvarighet

Konverteringsrate

desktop

29 099

69 160

36.4 %

34.9 %

4.1

00:02:54

5.1 %

mobile

1 965

4 684

42.1 %

34.6 %

4.1

00:02:45

4.3 %

tablet

913

2 166

39.8 %

33.7 %

4.4

00:03:31

3.7 %

Tabell 8 Enhetsfordeling Bing

Vi ser tydelig at de fleste som benytter seg av Bing sitter på en datamaskin, faktisk er hele 91% av bruken kommer fra desktop. Mobil står 6% av trafikken fra Bing, dobbelt så mye som nettbrett. Her ser vi et helt annet bilde om vi sammenligner med trafikk fra Google og trafikken generelt. 

Operativsystem

Operating system

Brukere

Økter

Fluktfrekvens

% nyebrukere

Sider pr økt

Øktvarighet

Konverteringsrate

Windows

29 953

71 421

36.8 %

34.9 %

4.1

00:02:54

5.1 %

iOS

975

2 558

41.2 %

29.8 %

4.1

00:02:55

3.4 %

Macintosh

682

1 525

29.7 %

34.0 %

5.2

00:02:59

2.4 %

Android

128

279

42.7 %

36.9 %

5.8

00:03:12

5.0 %

Tabell 9 Operativsystem brukt med Bing

Med tanke på at Bing er Microsoft sin søkemotor er det ikke overraskende at de fleste brukerne sitter på en Windows-maskin. Vi ser også noen økter fra Apple-verden med både iOS og Macintosh.

Nå som vi har sett på operativsystem så kan det være interessant å se hvilke nettlesere som brukes.

Nettleser

Brukere

Økter

Fluktfrekvens

% nyebrukere

Sider pr økt

Øktvarighet

Konverteringsrate

Internet Explorer

29 255

69 858

36.9 %

34.9 %

4.1

00:02:53

5.1 %

Safari

1 524

3 794

37.1 %

30.9 %

4.5

00:02:56

3.0 %

Chrome

716

1 401

35.7 %

43.2 %

5.2

00:03:43

4.6 %

Tabell 10 Topp tre nettlesere brukt med Bing

Her er det Microsoft sin nettleser som dominerer. Safari er heller ikke overraskende på andreplass da iOS og Macintosh lå på andre og tredje i oversikten over operativsystem. Men det er interessant å se at vi har 716 brukere fra Chrome med tanke på at Google ligger inne som standard søkemotor i denne nettleseren.  

 

Interesser

Interessekategori

Brukere

Økter

Fluktfrekvens

% nyebrukere

Sider pr økt

Øktvarighet

Konverteringsrate

News Junkies &

Avid

Readers/Local

News Junkies

4 601

13 999

40.0 %

22.9 %

3.6

00:02:44

5.8 %

Outdoor

Enthusiasts

4 080

12 083

38.4 %

22.7 %

3.9

00:02:59

5.7 %

TV Lovers

3 985

10 836

37.6 %

24.1 %

4.2

00:03:17

5.8 %

Sports

Fans/Soccer Fans

3 408

10 930

41.0 %

20.9 %

3.6

00:02:44

5.0 %

Movie Lovers

3 960

10 141

35.8 %

26.2 %

4.5

00:03:21

5.3 %

Travel

Buffs/Snowbound Travelers

2 959

9 038

40.1 %

21.2 %

3.7

00:02:52

6.1 %

Tabell 8 Interessekategorier Bing

Hvis vi sorterer Bing-brukerne etter interessekategorier så tegner det seg et bilde av mennesker som er glad i å lese, de leser gjerne nyheter og spesielt lokale nyheter. Friluftsliv er de heller ikke fremmed for. De er i likhet med mange andre glad i TV og film og de liker sport, spesielt fotball.

Hvis vi sammenligner Bing med Google og totaltrafikken så ser vi store forskjeller.

Bing 

  

 

 

Google 

  

 

 

Totaltrafikk 

  

 

 

Interesse kategori

Brukere

Økter

Interesse kategori

Brukere

Økter

Interesse kategori

Brukere

Økter

News Junkies &

Avid

Readers/Local

News Junkies

4 601

13 999

Movie Lovers

158 277

313 379

Movie Lovers

511 474

869 121

Outdoor

Enthusiasts

4 080

12 083

TV Lovers

150 737

297 573

TV Lovers

498 664

846 509

TV Lovers

3 985

10 836

News Junkies &

Avid

Readers/Entertain ment & Celebrity News Junkies

137 967

272 459

News Junkies &

Avid

Readers/Entertain ment & Celebrity News Junkies

422 178

723 691

Sports

Fans/Soccer Fans

3 408

10 930

Technophiles

129 255

249 859

Technophiles

417 615

714 514

Movie Lovers

3 960

10 141

Outdoor

Enthusiasts

124 139

258 463

Outdoor

Enthusiasts

379 765

702 218

Travel

Buffs/Snowbou nd Travelers

2 959

9 038

Shoppers/Shopaho

lics

112 272

219 198

Sports Fans/Soccer Fans

324 038

616 532

 

Brukere fra Google har de samme interessemønstrene som total trafikk. Her er man i større grad opptatt av Film, TV og teknologi. Google skiller seg ut med en god del brukere som er interessert i shopping.

 

Adferd

Hva slags adferd har en Bing-bruker sammenlignet med andre brukere?

Segment

Brukere

Økter

Økter pr bruker

Fluktfrekvens

% nye brukere

Sider pr økt

Øktvarighet

Konverteringsrate

All trafikk

2 836 640

5 093 142

1.8

52.2 %

50.0 %

3.5

00:02:24

4.8 %

Google søk

982 023

1 891 121

1.9

43.1 %

44.5 %

4.1

00:02:48

3.5 %

Bing søk

31 971

76 232

2.4

36.9 %

34.8 %

4.2

00:02:54

5.0 %

 

Her ser vi at Bing-brukeren skiller seg ut fra Google-brukeren og fra den generelle brukeren.

  • En Bing-bruker snitter på 2,4 økter, mens en fra Google ligger på 1,9.
  • En Bing-bruker har langt lavere fluktfrekvens med 36,9% mot 43,1% for Google og 52,2% for all trafikk.
  • En Bing-bruker besøker i snitt 4,2 sider der en Google-bruker besøker i snitt 4,1 og snittet for all trafikk er 3,5.
  • Bing-brukeren er også inne på siden lengre per økt enn snittet. Med 2 minutter og 54 sekunder, mot Google sine 2 minutter og 48 sekunder og snittiden på 2 minutter og 24 sekunder.
  • En Bing-bruker konverterer også bedre enn andre brukere med en konverteringsrate på 5% mot Google sine 3,5% og snittet på 4,8%

 

Oppsummering

Vi har sett på trafikken for å tegne oss et bilde av hvem som bruker Bing. Vi har funnet at Bing står for 1,13% av totaltrafikken, og Bing har en markedsandel på 2,98% hvis vi ser på antall brukere, eller 3,70% hvis vi ser på antall økter. Internettlivestats melder om at det er 4 895 885 internettbrukere i Norge. Hvis vi antar at alle som bruker internett også har brukt en form for søkemotor kan vi generalisere ut fra tallene at det er minst 84 531 Bing-brukere i Norge.  

Ellers har vi funnet at en typisk Bing-bruker er en dame mellom 45 og 64 år, som sitter på en Windows-maskin, i Internet Explorer. Hun er glad i nyheter, friluftsliv og TV. Hun er en lojal bruker og er innom siden oftere enn andre, hun leser mer, leser lenger og konverterer mer enn andre brukere.  

Få gode råd og nyheter i vårt nyhetsbrev